קורס לימוד סינית
טיול לסין בהתאמה אישית
מעוניין לכתוב בפורטל סין

תנאי שימוש באתר China.co.il

תוכן:

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר china.co.il (להלן: "האתר"). האתר מציע לכם (להלן: "המשתמש" ו-"המשתמשים") מידע עשיר ומגוון לגבי סין לרבות מידע נלווה נוסף הקשור במישרין או בעקיפין לסין לרבות מידע מקושר ותכני צד שלישי כהגדרתם בהמשך תנאי השימוש (להלן: "השירות"), מידע המאיר את עיני המשתמשים בכל הנוגע לסין, תרבותה, מאפייניה ורבדיה השונים ומאפשר למשתמש לערוך היכרות מעמיקה עם מאגרי מידע וקישורים בכל קשת התחומים הנוגעים סין, כגון: השפה הסינית, התרבות הסינית, המטבח הסיני, טיולים בסין ועוד.

  

לתשומת לבכם, השימוש באתר ו/או בשירות כפוף להסכמתכם לתנאי תקנון זה

באם אינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו באתר  ו/או בשירות

שימוש על-ידכם באתר ו/או בשירות, מהווה בפועל את הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן:

 

תנאי שימוש

1.              השימוש באתר ו/או בשירות נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. באם הנכם קטינים (מתחת לגיל 18) השימוש באתר ו/או בשירות יהווה ראיה לכך שקיבלתם אישור מהוריכם או אפוטרופוס שמונה לכם.

2.              אינכם רשאים לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכניו ו/או בשירות למעט כפי שהותר על-ידי האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי האתר רשאי לעשות בשירות כל שימוש, בעצמו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות בו, והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה.

3.              האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה (להלן: "התקנון המתוקן") בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות מוגבל וכפוף לתקנון המתוקן שיפורסם באתר מפעם לפעם מיד עם שימושו הראשון באתר ו/או בשירות לאחר פרסום התקנון המתוקן.

4.              האתר רשאי להפסיק את מתן השירות באופן כללי ו/או למשתמש באופן ספציפי לפי ראות עיניו ושיקול דעת בלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

5.              המשתמש באתר ו/או בשירות מצהיר בזאת כי ידוע לו שהשימוש ניתן במצבו הקיים (AS IS).

 

קישורים ותכני צד שלישי

6.              באתר מצויים קישורים (Links) לדפי אינטרנט (Web Pages) ו/או לאתרים (Web Sites) ו/או לתכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "תכני צד שלישי").

7.              דפי האינטרנט אליהם מובילים הקישורים, המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי לעיל המופיעים באתר אינם ברשותו של האתר ו/או של מי מטעמו ואינם באחריותם. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, מתחייב לבדוק מידע מקושר ו/או תכני צד שלישי במקומם המקורי, ומסיר מן האתר אחריות לפגיעה אפשרית בו כתוצאה מהשימוש במידע ו/או בקישורים המפנים למידע זה.

8.              האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר.

9.              המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש במידע המקושר ותכני צד שלישי לרבות איכותם, טבעם ואמינותם, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

קניין רוחני

10.          האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של האתר למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

11.          כל זכויות היוצרים והקניין באתר לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לאתר בלבד והינם בבעלות הבלעדית והמלאה של בעלי האתר.

12.          קישור (Link) או קישור עמוק (Deep Link) או כל אזכור של האתר בכל מקום אחר, ברשת האינטרנט ומחוצה לה, במקום פרטי או ציבורי, אשר עובר על חוקי מדינת ישראל ו/או חוקי כל מדינה אחרת בכל דרך שהיא, אסור בהחלט.

13.          המשתמשים באתר ו/או בשירות אינם רשאים להכניס כל שינוי בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ושאר הפריטים המופיעים באתר, אלמלא קיבלו מהאתר הרשאה מפורשת בכתב ומראש לעשות כן.

14.          אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהתכנים ו/או הרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת האתר.

15.          המשתמש מתחייב להימנע מציטוט ו/או אזכור ו/או העתקה חלקית או מלאה של כל מידע או נתון או תוכן כל שהוא מתוך האתר ו/או השירות, בכל מקום אחר, דיגיטאלי או שאינו דיגיטאלי.

 

פרסום

16.          במקומות בהם ניתן יהיה למשתמש לפרסם מלל ו/או תמונות ו/או כל מידע אחר באתר מצהיר ומתחייב המשתמש להימנע מפרסום  מידע מעוול ו/או פוגעני ו/או מסית ו/או המפר את חוקי מדינת ישראל בכל דרך שהיא.

פרטיות

17.          במהלך השימוש באתר ובשירות אפשר ויתבקש המשתמש למסור מספר פרטים הכוללים, בין-היתר, את פרטיו האישיים (להלן: "הפרטים"). האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב תוך נקיטה באמצעים סבירים כדי להגן על הפרטים וכל שימוש במידע שייאסף לא יחשוף ו/או יזהה את הפרטים באופן אישי.

18.          האתר לא ימסור את הפרטים לצד שלישי אחר למעט במקרה בו ניתנה הסכמת בעל הפרטים ו/או במקרה של צו שיפוטי ו/או פנייה מוסדרת מטעם משטרת ישראל ו/או במקרים בהם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר לאור פניית צד שלישי לאתר אשר יוכיח להנחת דעת ולשיקולו הבלעדי של האתר כי מדובר במעשה ו/או מחדל שאינו כדין על-ידי משתמש באמצעות האתר ו/או המערכת - ימסור האתר לפונה את פרטי המשתמש ודרכי ההתקשרות עמו.

19.          בשום מקרה ובשום תנאי, לא יהיה האתר אחראי לכל פגיעה ו/או נזק כספי ו/או אחר, ישיר או עקיף, כתוצאה ממסירת הפרטים בהתאם למפורט לעיל.

אחריות

20.          האתר עושה כל שביכולתו הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אולם אין האתר משתתף ו/או צד באופן ואופי שימוש ו/או צריכה ו/או ניצול המשתמש בשירות ולפיכך האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת להתאמת השירות לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר.

21.          בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי לכל נזק פיזי, נזק כספי או כל נזק אחר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש ו/או לגורם הקשור במישרין ו/או בעקיפין למשתמש וכן לא יהיה האתר אחראי לנזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות המשתמש על האתר ו/או השירות.

22.          המשתמש מקבל על עצמו את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באתר ובשירות לרבות איכותו, טיבעו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין האתר ו/או השירות, מגבלותיהם ויכולותיהם.

23.          למען הסר ספק, שימוש באתר ובשירות נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר ו/או השירות.

24.          המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שתכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי עשויים להכיל מידע הנוגע לתחום הרפואה הסינית וכי מידע זה איננו מהווה ייעוץ ו/או המלצה כלשהי למשתמש על-ידי האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

25.          המשתמש מתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, לרבות פיצוי ו/או שיפוי מלא של האתר בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לאתר ו/או השירות.

26.          המשתמש מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם המשתמש צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

הצהרות המשתמש

27.          המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת:

27.1.     כי לא ידוע לו על הגשת תביעה או על איום בהגשת תביעה כנגדו או נגד כל צד שלישי הנובעת ו/או עלולה לנבוע משימושיו בשירות ו/או באתר.

27.2.     כי לא יעשה שימוש בשירות ו/או באתר שלא כדין והנורמות המקובלות בישראל ומחוצה לה ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

27.3.     כי אינו מפר ולא יפר זכויות צד שלישי כלשהן באמצעות השירות ו/או האתר.

הוראת סעיף זה אינה פוגעת ו/או גורעת מהוראות השיפוי ו/או הפיצוי להם זכאי האתר על-פי תקנון זה ומכוח כל דין.

פניה לאתר

28.          במידה ותוכן כלשהו באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או בזכויות יוצרים ו/או בשם הטוב ו/או בכל זכות או חובה אחרים, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש להודיע על כך לאתר בדואר אלקטרוני שכתובתו info@china.co.il.  

29.          עם קבלת ההודעה, תיבדק תוכנה ובמידה ויימצא, על-פי ראות עיני האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו, כי קיימות ראיות מספיקות לעוולה ו/או פגיעה בזכות כלשהי ו/או ביצוע עבירה, יוסר המידע הפוגע נשוא הפנייה מן האתר לאלתר.

כללי

30.          תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.

31.          תנאי תקנון זה חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר, על ידי כל מנגנון צפייה ו/או שימוש המאפשרים גישה אליו.

32.          תנאי תקנון זה חלים על כל מידע ו/או תוכן ו/או כל פריט ויזואלי אחר המופיע באתר.

33.          הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.

34.          לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו.

35.          כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.

36.          מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.

37.          השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

38.          תקנון זה נכתב על-ידי משרד עורכי הדין אילון ושות' והנו מוגן תחת הגנת זכות יוצרים.

 

תקנון החנות הסינית

1.             החנות הסינית שבפורטל סין משמשת כחלון ראווה בלבד למוצרים הנמצאים בחנות הסינית הנמצאת בת"א, שאינה פורטל סין.

2.      פורטל סין איננו משמש כאתר מכירות.

3.              בפורטל סין מופיעות תמונות של המוצרים הנמכרים בחנות הסינית תוך ציון קוד המוצר שמו ומחירו.
לקוח הנכנס לחנות הסינית שבפורטל סין ומעוניין לקנות מוצר, ימלא טופס קנייה ובו ישאיר את קוד המוצר, פרטיו האישיים ומספר הטלפון שלו.

4.              נציג מהחנות הסינית יחזור טלפונית אל הלקוח תוך 24 שעות מרגע שליחת הטופס, ויתאם איתו את כל פרטי המכירה והמשלוח של המוצר.

5.              פורטל סין אינו לוקח כל חלק בתהליך ביצוע העסקה של הלקוח מול החנות הסינית, ואינו נושא בכל אחריות הקשורה לזמינות המוצר, תנאי רכישתו, משלוחו וכל עניין כספי אחר.

6.              כמו כן אין פורטל סין אחראי בכל מה שקשור לטיב המוצר, האחריות על המוצר ואיכותו.

עבור לתוכן העמוד